بایگانی دسته‌ی: بلاگ

برگزاری دوازدهمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی عسلویه

به اطلاع می‌رساند، نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمی عسلویه در محل نمایشگاه بین‌المللی پارس جنوبی برگزار می‌شود. نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمی عسلویه یکی از مهمترین رویدادهای صنعتی و تجاری منطقه پارس جنوبی در حوزه صنعت نفت كه سالانه با حضور جمع كثيری از تامین‌کنندگان محصولات و خدمات در زمينه صنعت نفت، گاز، پالايش و […]

استفاده از واترجت صنعتی در صنایع عمرانی

استفاده از واترجت صنعتی در صنایع عمرانی شیوه بسیار کارآمد بوده که در کوتاهترین زمان ممکن جهت تخریب سطح مقطع بتنی ، حذف پوشش ها و لایه های رنگی ، فاقد معایب و مشکلات سایر روش ها مورداستفاده قرار میگیرد.حذف پوشش ها و وضعیت لایه های رنگ قدیمی از ساختمان حذف لایه های قدیمی رنگ […]

کاربردهای واترجت فوق فشار قوی در تخریب بتن و ترمیم

ﺣﺬف ﺑﺘﻦ ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﯾﮑﯽ از ﭘﻞ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺮاه ، ﻋﺮض ﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﭘﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 1000 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺣﺬف ﺑﺘﻦ (ﭘﯿﮑﻮر،ﻫﯿﻠﺘﯽ و…) ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ […]

کاربردهای واترجت فوق فشار قوی در تخریب و ترمیم بتن

زﺑﺮ ﮐﺮدن دﯾﻮار ﺳﯿﻠﻮ ﺑﺘﻨﯽ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮاي ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده از واﺗﺮﺟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮش ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺘﻦ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺘﻦ رﯾﺰي ﺷﺪه و ﯾﺎ دﭼﺎر ﺧﻮردﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه واﺗﺮﺟﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﯿﻮه […]