لباس کار با مواد شیمیایی آمونیا کیت ۱

لباس کار با مواد شیمیایی با سطح حفاظت بـالا در برابر پـاشش پارتیـکـل ها ، غبار  و رطوبت در حین کـار در شرایط محیطی پـر خطر هماننده محیط های دارانـده ی آمونیاک استفاده می گردد

TST-logo