بایگانی دسته‌ی: بلاگ

استفاده از واترجت صنعتی در صنایع عمرانی

استفاده از واترجت صنعتی در صنایع عمرانی شیوه بسیار کارآمد بوده که در کوتاهترین زمان ممکن جهت تخریب سطح مقطع بتنی ، حذف پوشش ها و لایه های رنگی ، فاقد معایب و مشکلات سایر روش ها مورداستفاده قرار میگیرد.حذف پوشش ها و وضعیت لایه های رنگ قدیمی از ساختمان حذف لایه های قدیمی رنگ […]

کاربردهای واترجت فوق فشار قوی در تخریب بتن و ترمیم

ﺣﺬف ﺑﺘﻦ ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﯾﮑﯽ از ﭘﻞ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺮاه ، ﻋﺮض ﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﭘﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 1000 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺣﺬف ﺑﺘﻦ (ﭘﯿﮑﻮر،ﻫﯿﻠﺘﯽ و…) ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ […]

کاربردهای واترجت فوق فشار قوی در تخریب و ترمیم بتن

زﺑﺮ ﮐﺮدن دﯾﻮار ﺳﯿﻠﻮ ﺑﺘﻨﯽ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮاي ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده از واﺗﺮﺟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮش ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺘﻦ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺘﻦ رﯾﺰي ﺷﺪه و ﯾﺎ دﭼﺎر ﺧﻮردﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه واﺗﺮﺟﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﯿﻮه […]

کاربردهای جت واش و دستگاه های واترجت

جت واش: رسوب زدایی و شستشوی تجهیزات صنعتی

رنگ زدایی ، زنگ زدایی، عایق برداری ( Water Blasting ) ، پلاستیک زدایی ، لاستیک زدایی باند فرودگاه ، رسوب زدایی مبدل های حرارتی ، برشکاری سرد ، تخریب و بازسازی بتن شستشوی تجهیزات صنعتی و … جت واش جتینگ | JETTING :  دستگاه واترجت بدلیل ایجادسرعت و نیروی فوق العاده زیاد آب در رسوب زدایی و برشکاری […]

کاربرد پمپ پلانجری در تزریق آب در چاه های نفت

سیستم تزریق آب در چاه نفت (WATER RE-INJECTION) موجود در کشور روسیه

تزریق آب در چاه نفت | WATER RE-INJECTION یکی از کاربردهای پمپ های پلانجری KAMAT تزریق آب در چاه های نفت حین استخراج نفت خام می باشد که  با راندمان بسیار بالای ۹۵ درصدی جایگزین بسیار مناسبی برای پمپ های سانترفیوژ (نهایت بازدهی ۶۵ درصد) گردیده است . این پمپ ها که بعلت گیربگس یکپارچه (INTEGRATED) از اندازه […]

پمپ فشار قوی در صنایع شیمیایی

پمپ فشار قوی در صنایع شیمیایی

پمپ فشار قوی کامات در صنایع مختلف از جمله نفت گاز، صنایع شیمیایی … جهت انتقال یا تزریق سیالات خاص (سایشی، داغ، سرد، قابل انفجار، سمی یا خورنده …) پمپ های مخصوصی ( Process Pumps ) مورد نیاز است که پمپ های KAMAT به طور ویژه ای در این راستا توسعه پیدا کرده و دارای سابقه طولانی […]

واتر بلاست

واتر بلاست

واترجت در صنایع دریایی و کشتیرانی ( واتر بلاست )  نمونه ای از تولیدات کامات دستگاه های واترجت ( واتر بلاست) در صنایع دریایی و کشتیرانی با فشار خروجی ۲۵۰۰ بار و دبی ۵۲ لیتر بر دقیقه  است. دستگاه واترجت صنعتی فشار قوی ( واتر بلاست ) کامات رنگ و زنگ زدایی بدنه کشتی های بزرگ را با […]

صنایع فولاد

پمپ های دی اسکیلینگ

مپ های دی اسکیلینگ | DESCALING PUMPS و کاربرد آن در مجتمع های فولاد  پمپ های پلانجری فشار قوی کامات آلمان دارای رفرنس های متعددی در اکثر صنایع فولاد سازی بزرگ دنیا در سیستم های هیدرولیکی و همچنین دی اسکیلینگ بوده و جایگزین بسیار مناسبی برای پمپ های سانتریفیوژ گردیده است. به نحوی که اکثر […]

صنایع هیدرولیک و معادن زغال سنگ

استخراج معادن ذغال سنگ سالهاست که KAMAT درحال طراحی و ساخت پمپ های پلانجری و ایستگاه های هیدرولیکی برای معادن زیرزمینی می باشد. پمپ های فشار قوی کامات هم اکنون با موفقیت و کارایی بالا در استخراج معادن به شیوه longwall در امریکا، روسیه، استرالیا ، ترکیه، چین ، برزیل … بکار برده شده اند. هم اکنون بیش از […]

تمیزکاری مبدل های حرارتی

تمیزکاری مبدل های حرارتی

تمیزکاری مبدل های حرارتی و نقش واترجت :  در صنایع غذایی، تمیز کردن مبدل های حرارتی بخشی از عملیات روزانه می باشد. وجود رسوب و بسته شدن لوله های مبدل حرارتی باعث کاهش تبادل حرارت ، و در نتیجه کاهش بازده و کیفیت محصولات می گردد.  تصویر نمایش داده شده گویای انجام عملیات رسوب زدایی با […]