لباس و تجهیزات محافظ اپراتور واترجت

apron محافظ کاربر واترجت تا فشار 3000

لباس و تجهیزات محافظ اپراتور واترجت

آپرون محافظ اپراتور واترجت برند tst

لباس و تجهیزات محافظ اپراتور واترجت

اورال همراه با کلاه 500بار

لباس و تجهیزات محافظ اپراتور واترجت

بالاکلاوا محافظ اپراتور واترجت TST

لباس و تجهیزات محافظ اپراتور واترجت

پرده محافظتی واترجت تا ۳۰۰۰ بار TST

لباس و تجهیزات محافظ اپراتور واترجت

پوتین اپراتور واترجت tst مدل ۳۰۰۰-BOOTS 3000

لباس و تجهیزات محافظ اپراتور واترجت

پوشش اتصالات شلنگ واترجت تا ۳۰۰۰ بار TST

لباس و تجهیزات محافظ اپراتور واترجت

جلیقه محافظ اپراتور واترجت تا ۳۰۰۰ بار TST

لباس و تجهیزات محافظ اپراتور واترجت

جلیقه محافظ اپراتور واترجت فشاربالا tst

لباس و تجهیزات محافظ اپراتور واترجت

دستکش هاى محافظ و ضد آب تا فشار500 بار