محافظ دست اپراتور واترجت قشار قوی تا ۳۰۰۰ بار TST

محافظ دست موجب حفاظت از دست و ساعد مى شود قابلیت نصب آن آسان است چرا که به دلیل داشتن نوار پهن روى آن راى ساعد ها یا لباس هاى مختلف مناسب است

 

دریافت اطلاعات محصول فارسی دریافت اطلاعات محصول انگلیسی
TST-logo