واترجت صنعتی تریلر فشار بالا دایناجت UHP 220 3000/24

Working Pressure: 3000 bar

Max. Flow : 24 lit/min

Power input : 160 kW

DYNAJET-logo