پمپ پلانجری کامات مدل k20000 3G

به عنوان پمپ ذخیره (Stand-By) یا اضطراری

پمپ پلانجری K20000 برای کار متناوب همراه با وقفه مناسب است; از این پمپ جهت پمپ جایگزین(Stand-By) یا پمپ اضطراری استفاده می شود

حداکثر فشار ۲۸۰۰ بار حداکثر دبی ۹۵۷ لیتر بر دقیقه

kamat-logo