استفاده از واترجت صنعتی در صنایع عمرانی

استفاده از واترجت صنعتی در صنایع عمرانی شیوه بسیار کارآمد بوده که در کوتاهترین زمان ممکن جهت تخریب سطح مقطع بتنی ، حذف پوشش ها و لایه های رنگی ، فاقد معایب و مشکلات سایر روش ها مورداستفاده قرار میگیرد.
حذف پوشش ها و وضعیت لایه های رنگ قدیمی از ساختمان حذف لایه های قدیمی رنگ و پوشش ها از نمای ساختمان با هدف باز سازی و سنگ کاری مجدد.

قبلا ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ روش ﺳﻨﺪ ﺑﻼﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ روش در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﺗﯿﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ( در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮاي اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه واﺗﺮﺟﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻓﻮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮي KAMAT ﺑﻮد، ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ، ﻋﻤﻠﯿﺎت رﻧﮓ زداﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ ﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ . ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ و ﻻﯾﻪﻫﺎي رﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از روي زﯾﻮرآﻻت ﺳﻨﮕﯽ و ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎ وارد ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ واﺗﺮ ﺟﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ KAMATﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﺎري 2500 ﺑﺎر و دﺑﯽ 23 ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

این نوشته در بلاگ ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *