کاربردهای واترجت فوق فشار قوی در تخریب بتن و ترمیم

ﺣﺬف ﺑﺘﻦ ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

در ﯾﮑﯽ از ﭘﻞ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺮاه ، ﻋﺮض ﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﭘﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 1000 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺣﺬف ﺑﺘﻦ (ﭘﯿﮑﻮر،ﻫﯿﻠﺘﯽ و…) ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺗﺮكﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ روي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﺎرﺑﺎ واﺗﺮﺟﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎي آﻫﻨﯽ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻞ در ﻣﻌﺮض ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﺮزﺷﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد .

این عملیات توسط دستگاه 900 بار با دبی 165 لیتر بر دقیقه KAMAT انجام گرفت.

ﻣﺰﯾﺖ روش ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺠﺎور ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ زﺑﺮ ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺟﺪﯾﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

این نوشته در بلاگ ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *