کاربردهای واترجت فوق فشار قوی در تخریب و ترمیم بتن

زﺑﺮ ﮐﺮدن دﯾﻮار ﺳﯿﻠﻮ ﺑﺘﻨﯽ

اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮاي ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده از واﺗﺮﺟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮش ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺘﻦ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺘﻦ رﯾﺰي ﺷﺪه و ﯾﺎ دﭼﺎر ﺧﻮردﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه واﺗﺮﺟﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮده در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺘﻨﯽ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻤﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎي ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺳﺖ.

در یک کارخانه شیشه سازی ، دیوارهای داخلی یک سیلو به دلیل نگهداری محصولات مختلف از جمله calcination, fade, sand و …
به مرور زمان آسیب زیادی دیده بود و در وضعیت بدی قرار داشت. و در اثر زنگ زدگی آرماتورها، ترک هایی در ساختار ساختمان ایجاد شده بود.

بازسازی یکی از سیلوها و ایجاد یک لایه بتنی جدید در دستور کار قرار گرفت.
راه مرسوم برای حذف بتن آسیب دیده با ابزارهای مکانیکی مانند چکش های برقی پیکور و… بود. اما این ابزارها ارتعاشاتی که ایجاد می کنند
که می تواند به قسمت های سالم دیوار آسیب برساند.

راه حل مناسب برای این امر نوسازی بتن با آب پرفشار است. برای این کار، از یک دستگاه Kamjet با موتور دیزلی و یک پمپ KAMAT استفاده گردید .
با استفاده از یک گان و یک نازل چرخشی PRD با سه نازل پیچی و با فشار کاری 2000 بار و دبی 20 لیتر بر دقیقه حدود 10 – 8 متر مربع
درساعت سطح بتن آسیب دیده به طور کامل تخریب گردید و تا عمق سالم ( تقریباً 2 سانتی متر) بدون لرزش بازسازی شد.
نهایتا مشتری از نتیجه بسیار راضی بودند و برای نوسازی سیلوهای بیشتر به فناوری فشار بالا KAMAT تکیه خواهند کرد.

این نوشته در بلاگ ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *