پمپ پلانجری کامات مدل k4500

با ۴۵kW سطوح کوچک به سرعت تمیز می گردد.

پمپ پلانجری  K4500 در مقیاس های صنعتی کوچک کاربرد های بسیاری دارد. که یکی از این کاربرد ها در تمیزکاری های صنعتی می باشد.

حداکثر فشار  ۲۱۰۰ بار        حداکثر دبی  ۲۳۲ لیتر بر دقیقه

kamat-logo