پمپ پلانجری کامات مدل k8000 3G

    با ۸۰kW سطوح کوچک به سرعت تمیز می گردد.

    پمپ پلانجری  K8000 در مقیاس های صنعتی کوچک کاربرد های بسیاری دارد. که یکی از این کاربرد ها در تمیزکاری های صنعتی می باشد

    حداکثر فشار ۲۹۵۰ بار      حداکثر دبی ۲۸۳ لیتر بر دقیقه